Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stichting Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam
Remijden 83
1068 XG Amsterdam
Telef. +31 (0)85 - 00 432 49 of +31 (0)20 - 337 85 89

KvK: te A’dam 68948859 SBI-code 4120
Btwnr. 8576.61.036

Opdrachtgever de wederpartij van St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam
en een opdrachtgever waarop St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes.
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam gemaakte offertes zijn gratis.
3. Alle door ons uitgebrachte offertes zijn veertien (14) dagen geldig na offerte datum.
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij (schriftelijk) binnen de geldigheidsdatum wordt bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief of exclusief 21% btw,

5.. Inkoop van materialen zonder btw is niet mogelijk.

Artikel 4. Kosten en Prijzen.
1. U betaalt alle materiaalkosten, plus een eigen bijdrage.
2. Materialen kunnen desgewenst in overeenstemming en toestemming door ons ingekocht worden.
3. De eigen bijdrage is geheel afhankelijk van uw inkomen!
4. Prijzen voor particulieren: Kleine klussen met of zonder Stadspas, informeer naar onze aantrekkelijke prijzen.
5. Grotere klussen vanaf € 25,00 tot € . . . . . .? Euro per uur, (in uitzonderlijke omstandigheden exclusief voorrijkosten € 0,40 Euro cent per kilometer).
Alle vermelde prijzen zijn per uur.

Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en prijzen aan te passen en of te wijzigen.

Artikel 5. Voorrijkosten.
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam rekent in sommige gevallen voorrijkosten € 0,40 Eurocent per kilometer,
Maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst.
1. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stg. Klussen team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst
tijdig aan St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdamworden verstrekt.

4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam zijn verstrekt
heeft St. Klussen Team Nieuw-West het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
Doordat Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens,
Tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn.
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
3. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling
van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 9. Geheimhouding.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10. Intellectueel eigendom.
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam zich de rechten en bevoegdheden voor
die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen Bedrijf Amsterdam verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc.
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Opzegging.
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst.
De vorderingen van Stg. Klussen team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

· 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam ter kennis gekomen omstandigheden geven
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

· 2. Indien Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen.
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen
na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam

2. Indien een klacht gegrond is, zal Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 14. Vergoeding.
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste vergoeding wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Bij het tot stand komen van deze overeenkomst kunnen partijen een vaste vergoeding overeenkomen.
De vaste vergoeding is inclusief 21% btw.

3. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief btw.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt,
is St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief.
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Stg. Klussen Team Nieuw-West -Klussen bedrijf Amsterdam
kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. inkoop,
prijswijzigingen en vrijwilligersvergoedingen.

Artikel 15. Betalingstermijn.
1. Betaling dient te geschieden d.m.v. overboeking op onze ABN-AMRO Iban rekening NL82 ABNA 0248 2722 33 ten name van: Stg. Klussen Team Nieuw-West -
Klussen bedrijf Amsterdam o.v.v. het factuurnummer.
2. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam hanteert een betalingstermijn van binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim;
de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag administratiekosten verschuldigd.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten.
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

2. Indien Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Indien Stg. Klussen Team Nieuw-West -Klussen bedrijf Amsterdam aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

2. De aansprakelijkheid van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt,
is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Stg. Klussen Team Nieuw-West -Klussen bedrijf Amsterdam beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. In afwijking van wat hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden,
de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Stg. Klussen Team Nieuw-West -Klussen bedrijf Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren
van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam worden daaronder begrepen.
Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.

2. Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Stg. Klussen Team Nieuw-West -Klussen bedrijf Amsterdam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 19. Geschillenbeslechting.
De rechter in de woonplaats van Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst tussen Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
De Algemene voorwaarden zullen op de website te vinden zijn.
Alle vermelde prijzen zijn per persoon per uur.
Stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en prijzen aan te passen en of te wijzigen.
Vraag naar de algemene voorwaarden; bel +31 (0)85 00 432 49 of +31 (0)20 337 85 89
Schrijf, type en of drukfouten voorbehouden.

St. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam staat ingeschreven in het handelsregister van de KvK voor Amsterdam
KvK-nummer: 68948859 SBI-code 4120. Btwnr. 8576.61.036B01

Betalingstermijn.
Onze facturen dienen binnen tien (10) dagen na factuurdatum te worden voldaan. O.v.v. factuurnummer.

Algemene opmerkingen.
Indien stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam bepaalde bedragen dient voor te schieten zoals voorschotten, inkoop materiaal benodigdheden en dergelijke, dienen deze binnen 2x24 uur betaald te worden.

In geval van annulering van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht de reeds door stg. Klussen Team Nieuw-West - Klussen bedrijf Amsterdam
gemaakte kosten te vergoeden.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.
Op alle diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.